کاهش ۵۰ درصدی ترانزیت کالا از خاک ازبکستان

  • تاریخ انتشار : 1396/11/3 ساعت 08:50
ازبکستان

وزیر مالیه اعلام کرد: بربنیاد توافق‌نامۀ بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبکستان، این کشور هزینۀ ترانزیت را برای کالاهای بازرگانی افغانستان، به‌نصف کاهش داده‌است.

اکلیل حکیمی روز گذشته گفت: ازبکستان درحال حاضر از هر کانتینر، کالاهای بازرگانی که از راه این کشور ترانزیت می‌شود، ۱۲۵۰دالر می‌گیرد، درحالی‌که این رقم در گذشته، به ۲۵۰۰دالر می‌رسید.

درهمین‌حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که ازبکستان از کشورهای مهم بازرگانی و ترانزیتی برای افغانستان است و باید روابط بازرگانی افغانستان با این کشور، گسترش یابد.

وزیر مالیه می‌گوید بازرگانان می‌توانند از راه ازیکستان صادرات و واردات داشته و از طریق این کشور با کشورهای دیگر آسیای‌میانه و روسیه، متصل شوند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، گفت: «سابق از فی کانتینر ۴۰فت در حدود ۲۵۰۰دالر دریافت می شد، اما حالا این مقدار نصف شده‌است و ما هم متقابلا فیس خود را پنجاه درصد کاهش داده ایم.»

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید: هم از لحاظ ترانزینت وهم از لحاظ تجارت ونیز از لحاظ سرمایه‌گذاری و در هرسه بخش، ازبکستان علاقه دارد و ما می توانیم که از کارگو سنتر ازبکستان استفاده کنیم.

به‌گفتۀ اتاق تجارت و صنایع درحال حاضر حجم بازرگانی افغانستان و ازبیکستان به‌بیش‌از چهارصدمیلیون دالر می‌رسد و اگر روابط بازرگانی افغانستان با این کشور گسترش یابد، این کشور می‌تواند یکی از شرکای بزرگ بازرگانی و ترانزیتی برای افغانستان شود.