کمک دو میلیون دالری استرالیا به زراعت افغانستان

  • تاریخ انتشار : 1396/06/22 ساعت 09:01
pic-105702-1482141380

عبدالقدیر جواد؛ معین مالی و اداری وزارت زارعت آبیاری و مالداری تفاهم نامه ای را با مالکولم لیجت؛ مسوول کمک های سفارت کشور استرالیا در کابل به امضاء رساند.

بر اساس این تفاهمنامه، استرالیا دو میلیون دالر به وزرات زراعت افغانستان مساعدت می کند تا استراتیژی زراعت در مناطق خشک را در ولایات شمالی بلخ – سرپل – جوزجان – فاریاب – بغلان – سمنگان اجرا نماید.

این استراتیژی طی دو سال در ولایات یاد شده تطبیق می گردد.
هزینه داده شده از سوی دولت استرالیا در بخش های ترویج، تحقیقات و انکشاف زراعت برای در مناطق خشک به مصرف خواهد رسید .

این اولین بار است که کمک های کشور آسترالیا برای افغانستان از طریق وزارت مالیه دولت افغانستان به وزارت زراعت داده می شود.
تطبیق استراتیژی زراعت در مناطق خشک بخش مهم و مورد توجه وزارت زارعت است و با اساس بررسی های که صورت گرفته، ۲۰ میلیون دالر برای تطبیق آن نیاز است.